درباره ی من

حسن اخوان ارمکی متولد ارمک کاشان ، دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دبیر بازنشسته ی آموزش و پرورش ، مطالعه در علوم انسانی و بین رشته ای ریاضی و علوم انسانی


طراحی توسط مرتضی