منافقچرا كه منافق بعضاً اصلاح پذير نيستند ومرض در قلب اوست وذاتاً نجس است پس اعمال او بي حاصل است مثل او مثل آن كسي است كه بذر را روي زمين سخت مي پاشد كه بادها آن را به هر طرف مي برند ويا باران آن دانه ها را مي شويد.

*اگر f(z.)=RE z آنگاه  در هيچ جا موجود نيست (هر چند در تمام صفحه zپيوسته باشد)

خط سير توحيد منهاي امامت معنا که ندارد هيچ بي ارزش نيز است،(روزي كه كتاب حج مرحوم دكتر شريعتي(ره) را مي خواندم اين مطلب توجه مرا بيشتر به خود معطوف كرده بود كه چرا امام حسين (ع)ترك عمل حج آنهم در عرفات نموده است (هرچند امام از اول نيت عمره مفرده كرده بودندوشريح قاضي ملعون در اثر نفهمي امر به خروج دين كردن او داد).چون امام مي خواهد بفهماند كه گرديدن دور خانه خدا وكاخ يزيد فرقي نخواهد كرد اگر امام نباشد. حالا تفسير آن را بهتر درك نمي كنيم؟)

*نقطه اي وجود دارد كه در آن تابع f(z)=IMz در آن مشتق دارد

در رابطه با امام واهداف ايشان هر عملي را صورت دهيم نتيجه مثمر ثمر وعالي دارد نمونه آن همين ادعيه واذكاروبرپاداشتن مقام ائمه در ولادتهاوشهادتهاي  ايشان است وزيارت قبور مطهر ايشان(اللهم ارزقنا) كه چه تاثير شگرفي در تمام اعماق وجودي انسان برجاي مي گذارد

طراحی توسط مرتضی