روزه =تابع گاماحديث قدسي: روزه فقط براي من است و من خود جزاي آن را ميدهم(بحارالانوار ج 96 حديث 14 ص 245)

(فاطر/15: هان اي مردم شما همان محتاجان به خدائيد و خدا همان بي نياز است)

 پنج ستون دين اسلام

در امالي شيخ صدوق به سند خود از محمد بن جعفر بن محمد از پدرش از امام صادق(ع) از امام امير المومنين (ع) روايت كرده كه آن جناب فرمود : از رسول خدا (ص) شنيدم مي فرمود  بناي اسلام بر پنج پايه واساس است بر شهادتين و بر قرينتين پرسيدند معناي شهادت را مي دانيم بفرما دو قرينه چيست؟ فرمود  اول و دوم نماز وزكاة وبدين جهت اين دو قرينه يكديگرند كه يكي از آنها به تنهايي و بدون ديگري قابل قبول نيست سوم بر روزه چهارم حج خانه خدا بركسي كه استطاعت آن را دارد و خاتمه همه آنها پنجمي است كه ولايت است و خداي تعالي در باره آن اين آيه را نازل فرمود كه«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» امالي شيخ ج 2 ص 132 

محدب بودن تابع

  قبل از آنكه وارد بحث كلي در رابطه با موضوع روزه شويم بهتر است راجع به يكي از خواص مهم توابع ،توابع محدب شويم(در فيزيك وقتي مي گويم شئي محدب است يعني كانونهاي او طوري است كه تمام نيروها رابه يك نقطه منتقل ميكند) و مو شكافانتر به آن بپردازيم

فرض كنيم  يك تابع حقيقي باشد كه در بازه باز  از خط حقيقي تعريف شده است . براي هر جفت  از اعداد متمايز اين بازه خارج  قسمت تفاضلي   و براي هر سه تايي   از اعداد متمايز خارج قسمت را تشكيل مي دهيم  .مقدار تابع  ضمن جايگشت تغيير نمي كند.

 

  تابع در بازه   محدب خوانده مي شود. هرگاه به ازاي هر عدد  كه  در اين بازه   تابعي يكنوا صعودي از باشد. البته اين بدان معنا  است كه به ازاي هر جفت عدد متمايز از كه  نا برابري  برقرار باشد يعني  يكي از خواص مهم عبادت بالندگي ورشد انسان است به تعالي و عبادتي ارزش دارد كه به طور متوالي و هميشگي باشد و آدمي را به سوي دائمون الزكر سوق دهد .نه اينكه چند وقتي عمل شود و بعداً رها  .هيچگاه نبايد از عبادت دست كشيد .هميشه بايد  همه امور را با نيت رضاي خدا انجام داد كه آنوقت تمام امور رنگ وبوي خدايي مي يابد و مي بينيم كه اقل آن هم ارزش والا دارد و به انسان تواني افزون مي دهد

طراحی توسط مرتضی