سخن مدیر سایت

اگر ریاضیات را در سطح دیپلم ریاضی می دانید ؟
اگر به دنبال تحول در علوم انسانی هستید ؟
اگر می خواهید بهترین راهکار را به طور عملی دراین تحول بشناسید ؟
اگر میخواهید با کاربردی کردن و فربه تر کردن ریاضیات آشنا شوید و زبان علمی علوم انسانی را بشناسید و آن را لمس کنید ؟
اگر می خواهید ترکیب و تلفیقی از ریاضیات و علوم انسانی را داشته باشید ؟
اگر می خواهید به بهترین شیوه کنکاش در تاریخ ، انسان ، دین ، عرفان ، ادب ، فلسفه ، احکام دین ، شناخت جهان هستی و عالم آخرت و ... بپردازید ؟
اگر می خواهید بدانید ! و بهتر و بیشتر خود را بشناسید و راحت تر تکلیف خود را بدانید ، مارا ترک نکنید .
ابتدا مقاله اهمیت فوق العاده ریاضیات در هستی شناسی را مطالعه کنید سپس کتاب هندسه تاریخ ، آنالیزانسان1 ، آنالیز احکام 1 ، آنالیز انسان 2 و3 و...
منتظر نظراتتان هستم .کتاب ها


هندسه تاریخ
آنالیز انسان 1
آنالیز احکام 1


طراحی توسط مرتضی